schatten

15 tekstów – auto­rem jest schat­ten.

Przy­tulam się do niego. Wiem, że być może jest roz­czu­lony wczo­raj­szą roz­mową, bądź wdzięczny za wspar­cie. Jed­nocześnie się boję. Nie wiem jak zniosę je­go ko­lej­ny związek. Dla­tego odeszłam. Wiz­ja, że on i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 kwietnia 2015, 02:15

Wiatr szu­mi cicho
opa­da zasłona nocy
jej szept zanika 

haiku
zebrał 5 fiszek • 3 kwietnia 2015, 03:54

Nie możesz mnie po­niżać czy­nami, ani słowa­mi. Nie poz­wa­lam Ci! Tyl­ko ja mam do te­go pra­wo. Tyl­ko ja ro­bię to - i wyłącznie to - perfekcyjnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 marca 2015, 19:04

Zwyk­liście od­chodzić tak często, że zdążyłam już do te­go przywyknąć. 

myśl • 11 marca 2015, 02:43

Ty, trucizna doskonała. Urwany zapisek.

[...]Może jes­teś gdzieś tam da­leko, za rzeką, za górą, za la­sem. Może mnie szu­kałeś. Może chciałeś zro­zumieć, co zaszło. Może.. Wiesz, ja chciałam. Zro­zumieć, co tobą kiero­wało przez te wszys­tkie miesiące. La­ta. Może to były dni, godzi­ny, które zwyczaj­nie tak bar­dzo się prze­ciągnęły. Może. Ciebie już nie ma. Nie będzie. Nie is­tniejesz. Jes­teś je­dynie wspom­nieniem – płomieniem, który właśnie za­gasł. Finito. 

dziennik • 5 stycznia 2015, 22:11

Jes­tem za­gubiona po­między moimi cho­rymi lęka­mi, zniszczoną psychiką i pa­piero­sem, który właśnie dogasa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 grudnia 2014, 22:36

Chcesz być pos­trze­gana ja­ko twar­da, ale widziałem to coś w twoich oczach, gdy roz­ma­wiałaś z tą dziew­czyną. Kiedy mat­ka się na ciebie darła. Kiedy się z nią kłóciłaś. Wiesz co to było? [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 grudnia 2014, 05:24

Była in­na, mi­mo że po­zor­nie ta­ka jak in­ni, mo­noton­nie mo­nochro­matyczna. Jed­nakże przyglądając jej się parę dni od­kryłem, że często wra­ca ze łza­mi w oczach. Cza­sami zaś szła w takt piosen­ki od­twarza­nej z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 kwietnia 2014, 00:45

Spróbujesz?

Skosztuj me­go strachu
płynie on w mo­jej krwii
jest jej no­wo od­krytą częścią

skosztuj me­go smutku
przez krótki pocałunek
zat­ru­je ci on serce

skosztuj me­go bólu
dot­knij małej łzy
która ma w sobie
całą je­go esencje

czy jes­teś na ty­le odważny
aby spróbować
esen­cji praw­dzi­wej mnie? 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 kwietnia 2014, 01:48

Mogłeś mieć mnie całą. Z pełnym wor­kiem miłości i od­da­nia. Ty wo­lałeś odejść wbi­jając mi nóż w ser­ce. Uważaj, gdyż ja ten nóż wy­ciągnęłam i te­raz szy­kuje się na Two­je ple­cy. Chcę Cię doszczętnie zra­nić i zniszczyć, ale tak żebyś na­wet nie spos­trzegł się jak bar­dzo słod­ka była mo­ja zemsta. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 kwietnia 2014, 01:48

schatten

schatten

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 kwietnia 2015, 21:47mill sko­men­to­wał tek­st Wiatr szu­mi cicho opa­da [...]

20 kwietnia 2015, 02:15schatten do­dał no­wy tek­st Przytulam się do niego. [...] 

3 kwietnia 2015, 05:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wiatr szu­mi cicho opa­da [...]

3 kwietnia 2015, 03:54schatten do­dał no­wy tek­st Wiatr szu­mi cicho opa­da [...]

18 marca 2015, 19:04schatten do­dał no­wy tek­st Nie możesz mnie po­niżać [...]

11 marca 2015, 07:50tomek43i sko­men­to­wał tek­st Jestem za­gubiona po­między moimi [...]

11 marca 2015, 02:46schatten sko­men­to­wał tek­st Kim jes­tem? Jes­tem pękającą, [...]

11 marca 2015, 02:44schatten sko­men­to­wał tek­st Trzeba uczy­nić wiele zła [...]

11 marca 2015, 02:43schatten do­dał no­wy tek­st Zwykliście od­chodzić tak często, [...]